Sol•licitud d’inscripció

Desitjaria formar part del GRUP FOTOGRÀFIC SANTBOIÀ, dPhoto’SB, i les meves dades són:

Nom:*
Adreça:*
Data Neix:*
E-mail:*
DNI:*
Blog:
Word Verification:
Accepto que les meves dades siguin incorporades a la base de dades de dPhoto'SB, per a finalitats relacionades amb les activitats del Grup. Autoritzo que les meves fotografies i les fotografies en les que jo aparegui relacionades amb les activitats del Grup, siguin utilitzades, exhibides o publicades per dPhoto’SB en exposicions, concursos o xarxes socials sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l'àmbit nacional de cap país a l'empara de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig. Una vegada verificada la sol·licitud i aprovada s'enviés un e-mail de confirmació perquè autoritzis a a dPhoto’SB per a que enviï a la meva compta bancària un rebut per l'import de la quota anual de soci, i per això, signaré l'ordre de domiciliació SEPA.
error: Content is protected !!